Panorama 360

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę prototypu stanowiska testów wibracyjnych w ramach programu: 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

PPHU Ligwan M. Wańczyk M. Ligęza Sp. J. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, spośród których, po dokonaniu postępowania konkursowego, wybrano jednostkę naukową: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz w wyniku oceny oferty uzyskał maksymalną liczbę punktów we wszystkich ocenianych kryteriach (cena, doświadczenie w prowadzenie tego rodzaju badań, skład zespołu badawczego), łącznie 100 punktów.