Panorama 360

Zamówienie publiczne 1/2018

CZĘŚĆ A zapytania ofertowego

 1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIGWAN M. Wańczyk i M. Ligęza Spółka Jawna

Adres siedziby

Ul. Witkacego 30, 33-300 Nowy Sącz

 

 

Osoba do kontaktu

Daniel Wańczyk

Nr telefonu

600-911-291

Adres e-mail

d.wanczyk@ligwan.pl

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia (typ usługi)

 

Usługa w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotycząca opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa prototypu zrobotyzowanego stanowiska termicznych testów starzeniowych dla wiązek elektrycznych wytwarzanych przez spółkę PPHU Ligwan.Sp. J.

Stanowisko powinno pozwalać na prowadzenie badań umożliwiających opis procesu starzenia się produktów tj. wiązek kablowych przy szybkich zmianach temperatury środowiska pracy wiązek elektrycznych. Powinno być wyposażone w komorę termiczną wyposażoną w układy nagrzewania i chłodzenia, w której umieszczane będą wiązki poddawane testom.

Prototyp powinien być wyposażony w układ sterowania i niezbędne wyposażenie umożliwiające regulację temperatury w komorze termicznej w zakresie od -20 do + 50°C.

Prototyp powinien być wyposażony w system bazodanowy umożliwiający rejestrację warunków prowadzenia testów oraz umożliwiający raportowanie procesu starzenia wiązek.

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 1.  Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Termin realizacji zamówienia

od dnia 15.04.2018 do dnia 30.06.2019

Termin i sposób składania ofert

od dnia 19.01.2018 do dnia 29.01.2018

Oferty należy składać wyłącznie na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Część B):

 • Drogą pocztową na adres: PPHU LIGWAN Sp. J., ul. Witkacego 30, 33-300 Nowy Sącz
 • Osobiście w biurze firmy, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 16:00
 • Drogą elektroniczną na adres mailowy d.wanczyk@ligwan.pl (wymagane jest późniejsze dosłanie oferty w wersji papierowej)

 

Termin związania ofertą

Nie mniej niż 90 dni

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych (w zależności od projektu)

W postępowaniu mogą brać udział Podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych, takie jak:

a) Jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 12) Regulaminu, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13) Regulaminu oraz posiadający siedzibę na terytorium RP, c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14) Regulaminu;

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty. Zaznacza się, że Wykonawca ma obowiązek dokładnie opisać rodzaj kategorii, do której należy.

2.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokona oceny wypełnienia niniejszego warunku na podstawie informacji złożonych przez Oferenta w formularzu oferty. Zamawiający oczekuje, że Oferent będzie dysponował zapleczem technicznym umożliwiającym budowę urządzeń symulujących proces starzenia się i zużywalności produktów. Zamawiający oczekuje, że Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań/eksperymentów i jest w stanie przedstawić ich wyniki oraz wykorzystać je do badań porównawczych.

3.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie informacji złożonych przez Oferenta w formularzu oferty. Zamawiający oczekuje, że Oferent dysponuje wykwalifikowaną kadrą naukowo-badawczą z zakresu robotyki, programowania maszyn, budowy urządzeń i maszyn testujących. Wykonawca ma obowiązek zamieścić w formularzu oferty imię i nazwisko osób zaangażowanych w projekt, ich tytuły naukowe, wykształcenie i umiejętności, formę zatrudnienia oraz zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

100

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacja dotycząca zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b)obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c)okoliczności siły wyższej,
d)zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e)otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

 

CZĘŚĆ B Wzór oferty

 1. Dane oferenta:

Nazwa oferenta

 

Adres siedziby

 

 1.  

 

Osoba do kontaktu

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty

 

Kod CPV

 • np. 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

 

Cena netto zamówienia

 

Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanych prac i wyników badań oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).

 

Termin realizacji zamówienia

od dnia … do dnia …

Termin związania ofertą

… dni

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii:

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał techniczny, który zostanie  wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów technicznych

Sposób wykorzystania w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy (jeśli dotyczy)

Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności

Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

             

 

 1. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
 1.  

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 1.  

Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):

Dodatkowe informacje

 

Nazwa załącznika

 

 

data, pieczęć oraz czytelny podpis wykona

 


[1] Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.